پیش دبستان و دبستان دخترانه شناختی طراوت 

پیش دبستان و دبستان دخترانه غیردولتی طراوت واقع در منطقه 9، تنها دبستان غیردولتی شناختی تهرانسر می باشد. رویکرد دبستان غیردولتی دخترانه طراوت شناختی است. به این معنی که در این مدرسه دخترانه هوش های چندگانه دانش آموزان مورد توجه قرار می گیرد و با توجه به این هوش های چندگانه برنامه آموزشی برای دانش آموزان تدوین می شود. همچنین